100
Rönesans Holding
Dünyanın önde gelen proje geliştirme ve inşaat grubu Rönesans, daha iyi bir gelecek inşa eder.
Türkiye, CIS ülkeleri ve Hollanda başta olmak üzere, Avrupa’dan Uzak Doğu ve Karayipler’e uzanan geniş bir coğrafyada; inşaat, gayrimenkul, sağlık, enerji ve petrokimya alanlarında ana müteahhit ve yatırımcı olarak faaliyet gösteriyoruz.
Websiteni
Seç
close
Ronesans.com a devam et
Anasayfa arrow Aydınlatma Metni

Aydınlatma Metni

İşbu Aydınlatma Metni, Rönesans Holding A.Ş. (“Rönesans”) tarafından kişisel verileri işlenen kişileri, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca kişisel verilerinin işlenmesi ve paylaşılmasında uyulan kurallarla ve kişilerin bu kapsamda sahip oldukları haklarla ilgili bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır. 

Kişisel veriler, hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma, doğru ve gerektiğinde güncel olma, belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme, işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma, ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme ilkelerine bağlı kalınarak işlenmektedir.   

Kişisel veriler, Rönesans tarafından yasal ve idari yükümlülüklerin yerine getirilmesi, sözleşme ilişkilerine girilebilmesi ve bunların yürütülebilmesi açısından yapılması gereken tüm çalışmaların yürütülmesi, müşteriler için uygun ürün, proje ve hizmetlerin belirlenmesi, bunların müşterilere özel hale getirilmesi, geliştirilmesi, sunulması, Rönesans birimleri arasındaki koordinasyon, işbirliği ve verimliliğin sağlanması ve geliştirilmesi, kullanılan internet sitesi ve diğer elektronik sistemlerin güvenliğinin sağlanması, mevzuata uyum, gerekli bildirimlerin taraflara yapılması, reklam ve pazarlama çalışmalarının yapılması, geliştirilmesi, denetim faaliyetlerinin yürütülmesi, doğum günü kutlaması, çekiliş ve yarışmalara dahil edilme, hediye verilmesi gibi veri sahibi lehine olabilecek diğer etkinlik, promosyon ve kampanyaların gerçekleştirilmesi, sözleşmeye ve kanuna aykırılıkların soruşturulması, tespiti, önlenmesi, idari ve adli makamlara bildirilmesi, yasal hakların kullanılması, hukuki uyuşmazlıkların çözümlenmesi, talep ve soruların cevaplanması, memnuniyet, performans ve benzeri ölçümlerin yapılması, operasyonların yürütülmesi, insan kaynakları başka olmak üzere politikaların oluşturulması, ihtiyaçların temini, işe alım süreçlerinin yürütülmesi, şirket stratejilerinin belirlenmesi, bir hakkın tesisi, kullanılması ve korunması amaçlarıyla işlenebilir. 

Kişisel veriler, Rönesans tarafından, doğrudan, yapılan görüşmelerden; çağrı merkezi, internet sitesi, sosyal medya mecraları, mobil uygulamalar ve benzeri yazılı, sözlü ve elektronik yollarla elde edilebileceği gibi Rönesans’ın her türlü iş ilişkisi içerisinde bulunduğu kurum ile gerçek ve tüzel kişilerden (iş ortağı, tedarikçi, ajans, acente, taşeron, müteahhit, danışman ve bunlarla sınırlı olmaksızın) de sözlü, yazılı ya da elektronik ortamlar vasıtasıyla elde edilebilir. Bu bilgiler, Rönesans’ın düzenlediği yahut işyerleri ve projelerinde Rönesans dışındaki üçüncü kişilerin düzenlediği eğitim, seminer veya organizasyonlar sırasında da elde edilebilir.

Kişisel veriler Rönesans’ın ilgili politikalarında kabul edilen yahut mevzuatta öngörülen süre boyunca elde tutulabilir. 

Toplanan kişisel veriler; kişisel verilerin yukarıda sayılan işlenme amaçlarına ulaşılması, Rönesans tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden yararlanılması, sunulan hizmetin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlara göre özelleştirilerek farklılaştırılması ve önerilmesi, hukuki, fiziki ve ticari güvenliğin temini, hizmetlerin kalitesinin yükseltilmesi ve denetimi ve hizmetlerin değerlendirilmesi, işletme stratejilerinin ve politikalarının oluşturulabilmesi, yasal mevzuata uyulması amacıyla Rönesans’ın iştirak ve bağlı ortaklıklarıyla, iş ortaklarıyla, tedarikçileriyle, yetkili kamu kurum ve kuruluşlarıyla KVKK’nın 8. maddesi çerçevesinde paylaşılabilir.

Kişisel verileriniz, bir üst paragrafta sayılan amaçlarla, KVKK’nın 9. maddesi çerçevesinde merkezi, şubesi, işyeri, faaliyetleri yahut veri saklama birimleri yurt dışında olan iştirak ve bağlı ortaklıklarıyla, iş ortaklarıyla, tedarikçilerle, yetkili kamu kurum ve kuruluşlarıyla paylaşılabilir. 

Kişisel verileriniz, işbu Aydınlatma Metni’nde belirtilen temin vasıtalarının niteliğine göre tamamen veya kısmen otomatik yollarla ya da veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yöntemlerle toplanabilir.
Kişisel verileriniz, KVKK’nın 5. maddesine göre işlenmekte ve aktarılmakta olup Rönesans, kanuni şartlara uymak kaydıyla KVKK’nın 6. maddesi uyarınca özel nitelikli veri işleyerek aktarabilir. 

Kişisel verileriniz ile ilgili olarak KVKK’nın 11. maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu bildiririz:

  •  Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, 
  • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, 
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, 
  • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, 
  • Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, 
  • İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, 
  • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme. 

Başvuru Usulü

İlgili taleplerin yazılı olarak Rönesans’ın Çankaya Mahallesi Atatürk Bulvarı No:144-146 Çankaya/ANKARA adresine noter kanalıyla gönderilmesi gerekmektedir. E-posta adresine gönderilecek taleplerin, kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da talep sahibinin Rönesans nezdinde kayıtlı olan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle veya varsa ronesans.com sitesinde yönlendirilen başvuru amacına yönelik geliştirilmiş bir yazılım ya da uygulama vasıtasıyla, ronesans.holding@hs03.kep.tr yahut kvk@ronesans.com adreslerine iletilmesi gerekmektedir. 

İletilen başvuruların, bu Aydınlatma Metni’nin ekinde verilen form üzerinden Türkçe olarak yapılması ve talebin tereddütsüzce anlaşılabilecek açıklıkta yazılması, kimlik bilgileri ve konu ile ilgili belge ve bilgilerin başvuruya eklenmiş olması zorunludur. Başkası adına yapılan taleplerde, talep sahibinin kimlik ve adres bilgilerinin ve talep sahibini temsil etmeye yetkili olduğunu gösteren yasal belgelerin eklenmesi zorunludur. 

Bu kapsamda yapılacak başvurular mümkün olan en kısa zaman diliminde ve en çok 30 (otuz) gün içerisinde sonuçlandırılacaktır. İletilen bilgi ve belgelerin eksik olması durumunda, bu süre, bilgi ve belgelerin tam bir şekilde iletilmesinden itibaren başlar. Söz konusu başvurular şu an için ücretsizdir. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi hâlinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nca belirlenen tarifedeki ücret alınabilir. 

Cevaplar Rönesans’ın tercihine göre yazılı olarak herhangi bir posta türüyle talep sahibinin adresine yahut e-posta adresine gönderilebilir.

Başvuru Formu
Kullanıcı deneyiminizi artırmak için sitemizde çerezler kullanıyoruz. Çerez Aydınlatma Metni
Kapat